GSAC

Front PageFront Page

ექსპერტები ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმის შესახებ

GSAC-სა და ჯეოქეისის ექსპერტები საუბრობენ ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმის შესახებ.

პროექტი მხარდაჭერილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *