GSAC

Front PageFront Page

იხილეთ, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის, ელჩი ვალერი ჩეჩელაშვილის კომენტარი ყირიმის ხიდის აფეთქებასა და სხვა აქტუალური მოვლენების შესახებ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *