GSAC

Front PageFront Page

საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, გიორგი რუხაძე სტუმრად “დღის ამბებში” – დღევანდელი ვითარების შეფასება რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *